ZoneOffer - Tilbud & Madspild
Åbn i appen ZoneOffer
Åben

Vilkår og Betingelser

Erhverv

 

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. JPH Innovation ApS (CVR 40628363) ejer og driver ZoneOffer. Dette inkluderer ZoneOffer app i appstore og Google Play, JPH Innovation ApS.com, JPH Innovation ApS.dk, zoneoffer.dk og alle sociale medier, der relaterer til ZoneOffer. Nærværende dokument er JPH Innovation ApS almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) for brugen af ZoneOffer. Disse gælder for alle aftaler vedrørende ZoneOffer om salg og levering af serviceydelser inden for marketing til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør aftalegrundlaget mellem JPH Innovation ApS og den virksomhed som vælger at bruge ZoneOffers ydelser.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer kan til enhver tid foretages af ZoneOffer med minimum 3 måneders varsel.

3. Serviceydelser

3.1 Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden.

3.2 Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling / Opgradering og opsigelse

4.1 Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden indtræder i et samarbejde med JPH Innovation ApS.

4.2 Betaling. Betaling forbundet ved brugen af ZoneOffer afhænger af, hvilken form for aftale (abonnement) der er lavet i mellem parterne. Betaling sker på den måde, det fremgår af abonnement, dvs. normalt ved betalings- eller kreditkort gennem betalingssystemet PayPal, eller opkrævning sker ved udsendelse af faktura med angivelse af betalingsfrist. Der kan opkræves oprettelsesafgift, transaktionsafgifter i forbindelse med indgåelse af aftalen. Abonnement opkræves fra leveringstidspunktet og opkrævningen sker forud. Øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud, normalt månedsvist.
Dine kortoplysninger bliver krypteret og sendt direkte videre til banken via en sikker forbindelse. Tidspunkt for hævning på din konto og kortgebyrer m.v. fremgår af tilbuddet.
Du kan betale med VISA og, Mastercard og PayPal account.
Priser angivet i danske kroner (DKK), er kun gældende i Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland og er eks.moms.

Vi kan aldrig hæve et større beløb end det der er godkendt. Pengene hæves med det samme, jo mindre andet er aftalt imellem parterne.

4.3 Aftaleindgåelsen. Ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kan ZoneOffer ændre opkrævning intervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, herunder hvis kunden gentagne gange har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen. Hvis opkrævning intervallet er ændret i henhold til ovenstående, kan opkrævning intervallet efter anmodning fra kunden ændres til det sædvanlige, når kunden har betalt sin gæld til JPH Innovation ApS og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for et ændret opkrævning interval.

4.4 Opsigelse. Der er ingen opsigelsesvarsel eller opsigelsesperiode forbundet med JPH Innovation ApS. Når du opsiger dit abonnement opsiger du d.d. Hvis du opsiger 15 dage inde i en måned får du 15 dage retur sat ind på din JPH Innovation ApS konto. Har du f.eks købt 3 måneders abonnement og opsiger efter 20 dage vil du få sat 10 dage ind på din JPH Innovation ApS konto og 2 hele måneder (60 dage) refunderet via din betalingsform.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldsdato og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomheds tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, kunden betaler kun fra leveringstid og frem medmindre parterne har aftalt andet.

7.2 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 7 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Ansvar

9.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

9.2 Markedsføring. Kunden skal overholde alle gældende regler om markedsføring /prismarkedsføring. J kan ikke stilles til ansvar eller erstatnings ansvarlig for lovbrud på nogen vis.

9.3 Tilbud. Alle tilbud skal være beskrevet og gengivet så oplysende som muligt, både i form af tekst og billede. Alle tilbud er tastet af den enkelte butik, hvorfor JPH Innovation ApS ikke kan stilles til ansvar for ukorrekt information.

9.4 Betaling over for kunden. Alle køb varetages af butikken/kunden, JPH Innovation ApS er kun formidler og har intet ansvar overfor køber i købsøjeblikket.

9.5 Fortrydelsesret/Reklamation. Ved brug af fortrydelsesret eller reklamation, er det den enkelte butik/kunde der varetager fortrydelsen eller reklamationen.

9.6 Loyalty points. Loyalty points er et system som butikken frit kan vælge at slå til, det er butikken som har det økonomiske ansvar, samt ansvaret over for køber at point bliver indsat på brugernes brugerkonto hos JPH Innovation ApS. JPH Innovation ApS kan ikke stilles til ansvar for tab af point.

9.7 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er JPH Innovation ApS ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af, salg, fortjeneste, tid, goodwill, driftstab, tekniske problemer. Øvrige tab, som skyldes omstændigheder uden for JPH Innovation ApSs kontrol, herunder tekniske nedbrud, forstyrrelser ved datatransmission eller drift af netværk, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9.8 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er JPH Innovation ApS ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden
for JPH Innovation ApSs kontrol, og som Virksomheden ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

9.9 Kontosikkerhed. Kunden er ansvarlig for at sikre den adgangskode, der bruges til at få adgang til vores tjenester, og kunden accepterer ikke at videregive din adgangskode til nogen tredjepart. Kunden er ansvarlig for enhver aktivitet ved brug af din konto, uanset om kunden ikke har givet tilladelse til denne aktivitet. Kunden bør straks underrette JPH Innovation ApS om uautoriseret brug af konto. Kunden anerkender, at hvis kunden ønsker at beskytte sin transmission af data eller filer til JPH Innovation ApS, er det kundes ansvar at bruge en sikker krypteret forbindelse til at kommunikere med vore tjenester.

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med JPH Innovation ApSs udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, servicemærker og handelsnavne samt billeder, grafik, tekst, koncepter eller metoder der findes på hjemmesiden, i klientapplikationen og materiale indeholdt deri tilhører alene JPH Innovation ApS. Kontoindehaveren er ikke berettiget til at udnytte eller på anden måde bruge nogen immaterielle rettigheder, uanset til hvilket formål, ud over det, der er tilladt i henhold til lovgivningen, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

10.2 Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med JPH Innovation ApSs udførelse af serviceydelser, til det formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde.

10.3 Krænkelse. JPH Innovation ApS er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde JPH Innovation ApS, medmindre krænkelsen er forsætlig.

11. Fortrolighed

11.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge JPH Innovation ApSs erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over JPH Innovation ApSs fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

11.3 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 11.1-11.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

12. Gældende lov og værneting

12.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.